डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर

 • डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-९७७० ०९५०००-८०६० २३६७०-५१०४० टोयोटा ल्यान्ड क्रूजर २०० ४.५एल १भीडी-एफटीभीका लागि

  डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-९७७० ०९५०००-८०६० २३६७०-५१०४० टोयोटा ल्यान्ड क्रूजर २०० ४.५एल १भीडी-एफटीभीका लागि

  YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

 • कोमात्सु FC450-8 को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-६०७० ६२५१-११-३१००

  कोमात्सु FC450-8 को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-६०७० ६२५१-११-३१००

  YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

 • डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-९७८० DCRI109780 23670-51030 Toyota Land Cruiser 4.5 D V8 IVD-FTV 4.5L 195 kW को लागि

  डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-९७८० DCRI109780 23670-51030 Toyota Land Cruiser 4.5 D V8 IVD-FTV 4.5L 195 kW को लागि

  YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

 • निसान क्याबस्टार Euro4 2.5L YD25 को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर 095000-6240 DCRI106240

  निसान क्याबस्टार Euro4 2.5L YD25 को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर 095000-6240 DCRI106240

  YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

 • निसान नवारा २.५ डीडीटीआईका लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-६२५० १६६००-ईसी००ई

  निसान नवारा २.५ डीडीटीआईका लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-६२५० १६६००-ईसी००ई

  YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

 • John Deere 6830SE को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-६३१० RE530362

  John Deere 6830SE को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-६३१० RE530362

  YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

 • John Deere 6830SE को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-६३१० RE530362

  John Deere 6830SE को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-६३१० RE530362

  YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

 • कोबेल्को एक्काभेटर २००-८/२६०-८ JQ5E/J06 को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-६३५३ ०९५०००-६३५०

  कोबेल्को एक्काभेटर २००-८/२६०-८ JQ5E/J06 को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-६३५३ ०९५०००-६३५०

  YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

 • डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-६४९० RE529118 John Deere 9.0L 6090HF485 को लागि

  डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर ०९५०००-६४९० RE529118 John Deere 9.0L 6090HF485 को लागि

  YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

 • KUBOTA TRATOR V6108 2008 को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर 095000-7510 9709500-751X

  KUBOTA TRATOR V6108 2008 को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर 095000-7510 9709500-751X

  YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

 • टोयोटा हिलक्स III 2.5D 4WD 2.5L 75KW 2KD-FTV को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर 23670-09330 23670-09070 DCRI107780

  टोयोटा हिलक्स III 2.5D 4WD 2.5L 75KW 2KD-FTV को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर 23670-09330 23670-09070 DCRI107780

  YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

 • ISUZU श्रृंखला 4HK1, 2003 को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर 095000-5471 095000-8900

  ISUZU श्रृंखला 4HK1, 2003 को लागि डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर 095000-5471 095000-8900

  YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

12अर्को >>> पृष्ठ १/२